Vivus līgumsods

10.2. Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Vivus.lv ir šādas tiesības:

Vivus

10.2.1. Piemērot Jums līgumsodu 0.75% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, nododot informāciju par saistību neizpildi parādu piedziņas kompānijām, negatīvi ietekmējot Jūsu kredītvēsturi;

8.8. Aktuālā informācija par Aizdevuma atmaksu un Procentu samaksu, Speciālajiem noteikumiem, Grafiku, uzkrātajiem līgumsodiem, kā arī cita ar Aizdevuma līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Jūsu Lietotāja kontā, Vivus.lv Mājas lapā.

8.14. Ja Jūs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Vivus.lv vienojaties par parāda atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Jums jāveic parāda atmaksu pa daļām grafikā noteiktajos termiņos, tad Jums attiecīgi nolīgtajos termiņos jāmaksā komisijas maksu par katru grafika maksājumu sekojošā apmērā:

Vivus atmaksas grafiks

10.5. Ja Vivus.lv Jums ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Vivus.lv ir tiesības piedzīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar vēstules vai vēstuļu sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 9,96 Eur (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

10.6. Ja Jūs pieprasāt Vivus.lv izsniegt rakstveida informāciju par Jūsu saistību pret Vivus.lv izpildes vēsturi, Vivus.lv sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 darba dienu laikā, un Vivus.lv ir tiesības pieprasīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7,11 Eur (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju:

13.12. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Aizdevuma līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rakstam par Vivus.lv līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no Vivus.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *