ViaSMS līgumsods

8.2. Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat ViaSMS līgumsodu 1% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt aizdevuma pamatsummu.

ViaSMS

Ja ViaSMS ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, ViaSMS ir tiesības piedzīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7 Eur apmērā par katru šādu vēstuli. Par katru Jums izsniegto Aizdevumu ViaSMS ir tiesības nosūtīt Jums ne vairāk par 3 (trijām) šajā punktā minētajām vēstulēm.

Rakstam par ViaSMS līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātros kredītu no ViaSMS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *