Browsing:

Tag: www.atraiskredits.lv

Atraiskredits līgumsods

Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Atraiskredits Līgumsodu 1% (viena) procenta apmērā no termiņā nesamaksātās Kredīta summas par katru nokavēto dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātais līgumsods nav lielāks kā civillikumā noteikts.   Līgumsodu Read more…