Browsing:

Tag: līgumsods

Finanza līgumsods

6.1. Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram Līgumsodu 1 (viena) procenta apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu. 6.2. Līgumsodu sāk rēķināt ar nākamo kalendāro dienu pēc Kredīta atmaksas dienas Read more…


Atraiskredits līgumsods

Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Atraiskredits Līgumsodu 1% (viena) procenta apmērā no termiņā nesamaksātās Kredīta summas par katru nokavēto dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātais līgumsods nav lielāks kā civillikumā noteikts.   Līgumsodu Read more…


ICredit līgumsods

Par katru Līgumā noteikto kavēto maksājumu Klients maksā Icredit līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neatmaksātā Aizdevuma par katru nokavēto saistību izpildes dienu. Līgumsods aprēķināms, sākot ar nākamo dienu pēc noteiktās atmaksas dienas un tiek aprēķināts līdz dienai, Read more…


OpenCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat OpenCredit līgumsodu 1% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt aizdevuma pamatsummu. Aizdevuma līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju ne no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā Read more…


Kredits365 līgumsods

Ja Kredīta ņēmējs nepilda savus pienākumus un neveic Maksājumu Atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram nokavējuma procentus 1 % (viena) procenta apmērā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentus sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc Atmaksas dienas Read more…


Kredits7 līgumsods

Ja Kredīta ņēmējs nepilda savus pienākumus un neveic Maksājumu Atmaksas dienā, tas maksā Kredits7 nokavējuma procentus 1 % (viena) procenta apmērā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentus sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc Atmaksas dienas Read more…


LatCredit līgumsods

Gadījumā, ja Jūs kavējat Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņu, Jūs maksājat LatCredit līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no atlikušās neatmaksātās summas par katru Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņa nokavējuma dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātais Read more…


Credit24 līgumsods

6.1. Gadījumā, ja Jūs kavējat šajā Līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat Credit24 līgumsodu 0,9% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas (Aizdevums, Komisija un Procenti), kas veicami atbilstoši šim Līgumam, par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts, Credit24 atkāpjoties no līguma, Read more…


GreenCredit līgumsods

6.1. Gadījumā, ja Jūs kavējat šajā Līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat GreenCredit līgumsodu 1% apmērā no neatmaksātās parāda summas, kas veicami atbilstoši šim Līgumam, par katru nokavējuma dienu. Kad līgumsoda summa sasniedz pamatparāda summu, līgumsoda pieaugums apstājas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Read more…


MiniCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat MiniCredit līgumsodu 1.00 % apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nevar būt lielāks par pamatparādu. Ja MiniCredit Jums ir nosūtījis parasto vai ierakstīto vēstuli ar atgādinājumu Read more…