Browsing:

Tag: ICredit līgumsods

ICredit līgumsods

Par katru Līgumā noteikto kavēto maksājumu Klients maksā Icredit līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neatmaksātā Aizdevuma par katru nokavēto saistību izpildes dienu. Līgumsods aprēķināms, sākot ar nākamo dienu pēc noteiktās atmaksas dienas un tiek aprēķināts līdz dienai, Read more…