Browsing:

Tag: GreenCredit līgumsods

GreenCredit līgumsods

6.1. Gadījumā, ja Jūs kavējat šajā Līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat GreenCredit līgumsodu 1% apmērā no neatmaksātās parāda summas, kas veicami atbilstoši šim Līgumam, par katru nokavējuma dienu. Kad līgumsoda summa sasniedz pamatparāda summu, līgumsoda pieaugums apstājas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Read more…