SohoCredit līgumsods

7.9. Ja Jūs pieprasāt SohoCredit sniegt rakstveida izziņu par Jums saistībām pret SohoCredit, SohoCredit par šādas izziņas sagatavošanu ir tiesīgs saņemt no Jums atlīdzību Eur 7.- (septiņi eiro). Šajā Līguma punktā Jūsu pieprasītā izziņa tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā, no atlīdzības saņemšanas SohoCredit norēķinu kontā, un nosūtīta uz Jūsu norādīto adresi vai e-pasta adresi.

SohoCredit līgumsods

8.5. Gadījumā, ja Jūs kavējat Aizdevumu un/vai Aizdevuma komisijas vai Pagarināšanas komisijas  atmaksas termiņu, Jūs maksājat SohoCredit līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no atlikušās neatmaksātās summas par katru Aizdevuma un Aizdevuma komisijas vai Pagarināšanas komisijas atmaksas termiņa nokavējuma dienu. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Jūs esat atmaksājis SohoCredit visu parāda summu pilnā apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no saistību izpildes.

9.3. Gadījumā, ja Jūs kavējat Aizdevuma un Aizdevuma komisijas vai Pagarināšanas komisijas atmaksas termiņu apmaksu vairāk par 5 (piecām) dienām, SohoCredit ir tiesīgs nosūtīt Jums atgādinājumu parastā vai ierakstītā sūtījumā veidā uz Jūsu Aizdevuma pieteikumā norādīto adresi. Par katru izsūtīto atgādinājumu Jūs maksājat SohoCredit līgumsodu Eur 10,00 (desmit eiro). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no saistību izpildes.

Rakstam par SohoCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātros kredītu no SohoCredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *