OpenCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat OpenCredit līgumsodu 1% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt aizdevuma pamatsummu.

OpenCredit

Aizdevuma līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju ne no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā minētās saistības, ne no procentu, kas no viņa pienākas, samaksas, ne no zaudējumu atlīdzības, ja šāds Aizdevējam radītais zaudējumu apmērs pārsniedz līgumsoda apmēru.

Rakstam par OpenCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātros kredītu no OpenCredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *