LatCredit līgumsods

Gadījumā, ja Jūs kavējat Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņu, Jūs maksājat LatCredit līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no atlikušās neatmaksātās summas par katru Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņa nokavējuma dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt Aizdevuma pamatsummu dubultā apmērā. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Jūs esat atmaksājis LatCredit visu parāda summu pilnā apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no saistību izpildes.

Latcredit ātrais kredīts 2017

9.3. Gadījumā, ja Jūs kavējat Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņu vairāk par 5 (piecām) dienām, LatCredit ir tiesīgs nosūtīt Jums atgādinājumu parastā vai ierakstītā sūtījumā veidā uz Jūsu Aizdevuma pieteikumā norādīto adresi. Par katru izsūtīto atgādinājumu LatCredit var pieprasīt  no Jums apmaksāt  izdevumus, kas  saistīti  ar vēstules sagatavošanu un nosūtišanu   LVL 7,00 (septiņi lati) apmērā.

Rakstam par LatCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no LatCredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *