Kredits365 līgumsods

Ja Kredīta ņēmējs nepilda savus pienākumus un neveic Maksājumu Atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram nokavējuma procentus 1 % (viena) procenta apmērā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

Kredits365.lv

Nokavējuma procentus sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc Atmaksas dienas un turpina aprēķināt 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kurā nesamaksātā Maksājuma summa tiek ieskaitīta Kreditora bankas kontā.

Rakstam par Kredits365 līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātros kredītu no Kredits365.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *