Kredīta atteikuma tiesības

Medijos un sabiedrībā plaši iztirzāta situācija – ko darīt, ja klients nespēj atmaksāt kredītu? Kā liekas, izejas nav, taču tā nepavisam nav patiesība – Latvijas likumi ir samērā labvēlīgi tiem, kas vēlas atcelt savu nepārdomāto darbību, turklāt eksistē tāda lieta kā kredīta atteikuma tiesības.

Kā es varu atteikties no paņemtā kredīta?

Naudas aizdošana

Jā, tas ir iespējams, taču tas jādara ātri. Pirmkārt, saskaņā ar PTAL patērētājs 14 dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības. Tas nozīmē – atkāpties no patērētāja kreditēšanas līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Jums jāzina, ka atteikuma termiņu skaita no patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas. Citā gadījumā to skaita notās dienas, kad patērētājs saņem normatīvajos aktos par patērētāja kreditēšanas līgumu noteikto informāciju, līguma noteikumus un nosacījumus. Protams, ja vien tie saņemti pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas, kā noteikts.

Kā lai paziņoju kreditoram par savu rīcību?

Ja izvēlaties atteikties no kredīta, tad atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs (tas ir, jūs) paziņo kredīta devējam rakstveidā saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu. Svarīgi nepārsniegt termiņu – varat būt drošs, ka termiņš ir ievērots, ja patērētājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta kredīta devējam pirms noteiktā termiņa beigām.To varat darīt gan elektroniski, gan ar pasta palīdzību.

Varat būt bez bažu – patērētāju likumā norādīts, ka, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, kredīta devējam nav tiesību pieprasīt no patērētāja kompensāciju. Tātad tas jūs neapdraud. Tiesa, kredītdevējs var jums pieprasīt kompensāciju par neatmaksājamām izmaksām, ko kredīta devējs jums veicis.

Vai tas attiecas arī uz īstermiņa kredītiem?

Īsumā – jā. Tas ir pat specifiski norādīts PTAC – ka arī uz mazajiem aizdevumiem (ar to saprotot tādu terminu kā īstermiņa aizdevums, kas jāatmaksā pakalpojuma sniedzējam 30 dienu laikā) attiecas atteikuma tiesības. Taču jums jāzina, ka jums ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt kredīta devējam saņemto kredīta summu un uzkrātos procentus – citādi var izveidoties situācija, kad jūs it kā pagarināt kredīta atmaksāšanas termiņu.

Ja tā notiek, tad zināt, ka jums ir jāmaksā aizdevuma procenti par visu kredīta izmatošanas laiku. Abu pušu skaidrībai līgumos būtu vēlams iekļaut noteikumu no likuma, kas pieļauj pakalpojuma sniedzējam aprēķināt šos aizdevuma procentus.

Vai uz šo attiecas arī izņēmumi?

Jā, šīs atteikuma tiesības neattiecas uz patērētāja kreditēšanas līgumiem:

  • kuri noslēgti nekustamā īpašuma iegādei,
  • kuru atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku,
  • tādiem nomas vai līzinga līgumiem, kuros nav paredzētas patērētāja saistības iegādāties līguma objektu,
  • tādiem, kuri tiek pieņemti, nemaksājot procentu likmi un citus papildu maksājumus,
  • u.c. izņēmumi.
Kas vēl jāzina par kredīta atteikumu?

Jūs varat prasīt patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu, ja jūs izmantojat atteikuma tiesības. Šādā gadījumā samaksa par preci vai pakalpojumu daļēji vai pilnībā veicama, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu.

Vēl jums jāzina, ka jūsu kā patērētāja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par laika posmu līdz jūsu noslēgtā kreditēšanas līguma izbeigšanas dienai, tātad līdz pēdējai dienai. Der zināt savas tiesības – kredītdevējs nevar prasīt, lai jūs maksājat līgumsodu. Tāpat arī tas nevar pieprasīt zaudējumu atlīdzību sakarā ar patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu.

Pēdējais – vienmēr atcerieties, ka jums jāatdod prece pārdevējam vai izgatavoto lietu pakalpojuma sniedzējam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *