Kas ir Vekseļi?

Vekselis ir dokuments, ar kuru tā izsniedzējs (devējs) apņemas vekselī norādītajai personai atmaksāt noteiktu naudas summu, iestājoties vekseļa termiņam. Vekseļi darbojas tikai ar naudu; tajos nevar norādīt nekustamu, kustamu vai cita veida īpašumu/vērtspapīrus, izņemot naudu. Vekseļa turētājam uz vekselī norādīto naudas summu ir neapstrīdamas tiesības. Tiesības izdot vekseli ir jebkurai rīcībspējīgai personai, taču Latvijā tas populārs bija tikai brīvvalsts laikā, un, tā kā Padomju laikā to neizmantoja, lielākajai iedzīvotāju daļai ir zudušas zināšanas par šo diezgan sarežģīto saistību veidu. Latvijā vekseļu darbību kontrolē Vekseļu likums, kas tika pieņemts 1938. un atjaunots 1992. gadā.

Svarīgākais par vekseli

Iesākumā jāmin – pastāv divu veidu vekseļi:

  • Vienkāršais vekselis, kuru dod aizņēmējs. Tajā jābūt noteiktai informācijai, piemēram, apstiprinājumam, ka dokuments ir vekselis, solījumam atmaksāt naudu, kā arī maksāšanas termiņam, vietai, personas vārdam, izsniegšanas datumam un vietai, kā arī vekseļa devēja parakstam.
  • Trata jeb pārvedu vekselis, kuru izraksta kreditors. Tratu izsniedz kreditors, kurš norīko banku vai parādnieku samaksāt noteiktu naudas summu trešajai personai. Trata ir līdzīga vekselim, taču tajā norādīts arī trasta jeb maksātāja vārds, kā arī saņēmējs.

Vekseli un tratu iesniegt maksātājam var katrs likumīgs vekseļa vai tratas turētājs. Par tādu uzskatāms nevis ikviens, kura īpašumā atrodas vekselis, bet gan tāds, kura vārds ir indosamenta uzrakstā. Vienkāršāk izsakoties, likumīgas tiesības uz vekseli ir tam, kas indosamentu rindā ir pēdējais vai nav pasvītrots, taču aicinām jebkurā gadījumā konsultēt vekseļu likumu. Tādējādi vekselis ir līdzīgs, taču ne identisks naudai, jo, lai gan tas ir kustāms īpašums ar prasījuma vērtību, tas tiek regulēts ar īpašu likumu un var būt arī spēkā neesošs (to var apstrīdēt), kurpretim naudas vērtību var apstrīdēt tikai tādā gadījumā, ja ir aizdomas par viltojumu.

Vekseli iespējams arī pārdot vai izmantot, piemēram, maksājot bankā. Lai gan šādi gadījumi ir reti, reizēs, kad vekseli nodod bankai, tā aprēķina samaksu (diskontu) par laiku, kas atlicis līdz vekseļa termiņam, t.i., kurā maksātājam jāatmaksā vekselis.

Šeit vietā būs piebilst, ka pastāv vairāki vekseļu veidi:

  • Preču;
  • Finanšu;
  • Draudzības;
  • Bronzas vekseļi.

Preču vekselis ir komerckredīta veids, ko pārdevējs sniedz pircējam, kad pirmais pārdod preces. Šādi vekselis iemieso gan kredīta, gan norēķinu funkcijas. Savukārt finanšu vekseļi tiek izmantoti kredīta izsniegšanai u.c. lietām. Savukārt draudzības vekseļi ir tādi vekseļi, kurus izraksta viena persona otrai, pēcāk tos iesniedzot bankā, lai saņemtu naudu (t.i., tā ir zināma paškreditēšanas forma). Bankā saņemot kredītu pret vekseli, ir jāmaksā diskonta nauda, tādējādi procentu likme faktiski iemiesojas tajā, kā atšķiras uz vekseļa norādītā vērtība no bankas samaksātās summas, kad tā to nopērk.

2013. gadā tika pieņemti nosacījumi arī par elektroniskajiem vekseļiem. Tātad mūsdienās tos iespējams izveidot arī elektroniski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *