ICredit līgumsods

Par katru Līgumā noteikto kavēto maksājumu Klients maksā Icredit līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neatmaksātā Aizdevuma par katru nokavēto saistību izpildes dienu. Līgumsods aprēķināms, sākot ar nākamo dienu pēc noteiktās atmaksas dienas un tiek aprēķināts līdz dienai, kad Aizņēmējs veicis kavētā maksājuma samaksu.

Icredit.lv

Gadījumā, ja Klients neizpilda no Līguma izrietošās saistības vai izpilda tās nepilnā apmērā, tad neatmaksātā Aizdevuma, aprēķinātās un nesamaksātās Komisijas maksas un aprēķināto līgumsodu piedziņa no Klienta, pēc Icredit izvēles, tiek nodota Trešajām personām, kas sniedz parāda piedziņas pakalpojumus ārpustiesas parāda piedziņā.

Gadījumā, ja, Klienta saistību nepildīšanas gadījumā, parāda piedziņa pret Klientu tiek nodota Trešajām personām vai kādai no parādu piedziņas kompānijām, kas sniedz parāda piedziņas pakalpojumus ārpustiesas parādu piedziņā, tad Klients sedz ar ārpustiesas parāda piedziņu saistītos izdevumus.

Klienta saistību nepildīšanas gadījumā, Icredit ir tiesīgs vērsties tiesā, un parāda piedziņu veiks zvērināts tiesu izpildītājs, piemērojot normatīvajos aktos noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus.

Icredit neatbild par zaudējumiem, kas radušies elektronisko vai citu sakaru ierīču bojājumu dēļ, kuri nodrošina Icredit sniegtos pakalpojumu.

Rakstam par ICredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no ICredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *