GreenCredit līgumsods

6.1. Gadījumā, ja Jūs kavējat šajā Līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat GreenCredit līgumsodu 1% apmērā no neatmaksātās parāda summas, kas veicami atbilstoši šim Līgumam, par katru nokavējuma dienu. Kad līgumsoda summa sasniedz pamatparāda summu, līgumsoda pieaugums apstājas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt saistības atbilstoši šim Līgumam.

GreenCredit.lv

6.2. Gadījumā, ja Jūs nepildāt vai nepienācīgi pildāt savas šajā Līgumā noteiktās saistības, Jūs piekrītat, ka GreenCredit, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētām Trešajām personām, kas ietver sevī arī tiesības uz Jūsu personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu kredītvēstures datu bāzēs. Tāpat Jūs piekrītat, ka GreenCredit var nodot Jūsu personas datus apstrādei uz citu valsti.

6.3. Ja Jūsu lieta tiek nodota kredītpiedziņas kompānijai, visus piedziņas izdevumus un zaudējumus, kas saistītas ar procesa virzību un pašu procesu, sedzat Jūs, saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.

Rakstam par GreenCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no GreenCredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *