Finanza līgumsods

6.1. Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram Līgumsodu 1 (viena) procenta apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu.

Finanza ātrais kredīts

6.2. Līgumsodu sāk rēķināt ar nākamo kalendāro dienu pēc Kredīta atmaksas dienas un beidz rēķināt tajā dienā, kurā visa nesamaksātā summa tiek ieskaitīta Kreditora bankas kontā vai kad tiek sasniegts pamatparāda apjoms. Noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Kredīta ņēmēju no pienākuma izpildīt Kredītlīgumā minētās saistības.

6.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs laikā neatmaksā Kredītu vai tā daļu un/vai Kredīta procentus un citus maksājumus saskaņā ar šo līgumu, Kreditors ir tiesīgs ne ātrāk kā mēnesi no pirmās kavējuma dienas nodot veikt parāda piedziņu trešajai personai(-ām), t.sk., parādu atgūšanas uzņēmumiem. Ja Kredīta ņēmēja lieta tiek nodota parādu atgūšanas uzņēmumiem, visas izmaksas un zaudējumus, kas saistītas ar procesa virzību un pašu procesu, sedz Kredīta ņēmējs.

6.4. Ja Kreditors vai parādu atgūšanas uzņēmums Kredīta ņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Kredītlīguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Kredīta ņēmēja ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *