Ferratum līgumsods

8.1.Gadījumā, ja Jūs neesat atmaksājis Aizdevumu un Maksu par Aizdevumu Speciālajos noteikumos noteiktajā termiņā vai Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanas gadījumā  – pagarinātajā Aizdevuma atmaksas termiņā, Ferratum ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no laikā neatmaksātās Aizdevuma pamatparāda summas (tas ir, no laikā neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas un Maksas par Aizdevumu kopējās summas) par katru Aizdevuma atmaksas termiņa nokavējuma dienu. Aizdevuma atmaksas termiņa nokavējumu sāk skaitīt nākamajā dienā pēc tam, kad beidzies Aizdevuma atmaksas termiņš, un šī termiņa tecējums beidzas dienā, kad Jūs esat atmaksājis Ferratum visu pamatparāda summu pilnā apmērā. Šajā punktā minētā līgumsoda pieaugums apstājas, kad līgumsoda apmērs sasniedz neatmaksātās Aizdevuma pamatparāda summas apmēru.

Ferratum līgumsods

Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Ferratum ir uzdevis trešajām personām veikt parāda atgūšanas darbības attiecībā pret Jums, Jums papildus parāda apmaksai ir pienākumus segt piedziņas izmaksas. Tomēr maksimālais šādu piedziņas izdevumu apmērs ir ierobežots ar 30% no pamatparāda summas. Puses vienojas, ka minētos piedziņas izdevumus tieši no Jums ir tiesīgas iekasēt un piedzīt attiecīgās parādu piedziņas iestādes saskaņā ar savu cenrādi.

8.4.Gadījumā, ja Jums ir vairāku veidu parādsaistības pret Ferratum, samaksas veikšanas gadījumā Jūsu parādsaistības tiek dzēstas šādā kārtībā: pirmkārt, piedziņas izdevumi, tai skaitā, Ferratum izmaksas par atgādinājuma vēstuļu nosūtīšanu, otrkārt, līgumsodi, treškārt, Maksa par Aizdevumu, ceturtkārt, Aizdevumu un citas iespējamās naudas summas, kuras no Jums ir tiesīgs prasīt Ferratum. Vispārējo noteikumu 8.1. punktā norādītā līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no Vispārējos noteikumos noteikto saistību izpildes.

Rakstam par Ferratum līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no Ferratum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *