CreditON līgumsods

5.1. Ja Jūs nepildāt savus pienākumus un neveicat Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, Jūs maksājat CreditON nokavējuma procentus 1.5 procenta apmērā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne ilgāk kā 100 dienas.

Crediton ātrais kredīts

5.2. Nokavējuma procentus sāk rēķināt trešajā kalendārajā dienā pēc Atmaksas dienas, ieskaitot pirmās trīs kavējuma dienas) un beidz rēķināt tajā dienā, kurā nesamaksātā Maksājuma summa tiek ieskaitīta CreditON bankas kontā vai dienā, kad aprēķinātā Nokavējuma procentu summa sasniedz Kredīta kopējo summu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

5.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Jūs neesat veicis Maksājumu vai samaksājis citus parādus saskaņā ar šo līgumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Kredītlīgumā noteiktā termiņa, CreditON, sākot ar nākamo dienu pēc augšminētā termiņa beigām, ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu Trešajai personai (-ām), tostarp parādu atgūšanas uzņēmumam. Jums ir pienākums atlīdzību par papildus piedziņas izdevumiem samaksāt nepastarpināti Trešajai personai tās noteiktajā kārtībā un termiņā, saskaņā ar Trešās personas noteikto cenrādi vai saskaņā ar likuma noteikumiem.

Nepieciešamības gadījumā Jūs variet saņemt oficiālu rakstisku paziņojumu par saistībām ar CreditON. Lai Jūs varētu redzēt visus pieejamos papildus pakalpojumus un to izmaksas, tādēļ CreditON Jums pasniedz un dara zināmu informāciju par šiem papildus pakalpojumiem un to izmaksām.

Izziņa par saistību izpildi (drukāta)            8.00 Eur

Izziņa par parādu uz tekošo datumu (drukāta)    8.00 Eur

Izziņa par grafika saistībām (drukāta)      8.00 Eur

Ierakstīta vēstule ar atgādinājumu par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes

kavēšanu (drukāta)         8.00 Eur

* Summā ir iekļauts PVN

Gadījumā, ja parāda piedziņa tiek nodota Trešajām personām, Jums ir jāsedz ar ārpustiesas parāda piedziņu saistītie izdevumi.

Rakstam par CreditON līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no CreditON.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *