Atraiskredits līgumsods

Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Atraiskredits Līgumsodu 1% (viena) procenta apmērā no termiņā nesamaksātās Kredīta summas par katru nokavēto dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātais līgumsods nav lielāks kā civillikumā noteikts.

 Atraiskredits.lv

Līgumsodu sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc Kredīta atmaksas dienas un beidz rēķināt tajā dienā, kurā nesamaksātā summa tiek ieskaitīta Atraiskredits bankas kontā.

Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs laikā neatmaksā Kredītu vai tā daļu un/vai Kredīta procentus un citus parādus saskaņā ar šo līgumu, Atraiskredits ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu trešajai personai(-ām), t.i., parādu atgūšanas sabiedrībai u.tml. Papildu izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, sedz Kredīta ņēmējs.

Atraiskredits ir tiesīgs pirms Kredīta termiņa beigām pieprasīt, lai Kredīta ņēmējs nekavējoties samaksātu visas Atmaksājamās summas, Līgumsodu, un izdevumus, kuri Atraiskredits radušies, piedzenot un administrējot parādu piedziņu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:

Kredīta ņēmējs ir iesniedzis Atraiskredits nepareizus datus vai citu maldinošu informāciju par sevi.

Noskaidrojas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt Kredīta ņēmēja maksātspēju.

Kredīta ņēmējs neizpilda citus ar Atraiskredits noslēgtos darījumus, un tas uzskatāms par minēto darījumu būtisku pārkāpumu.

Kredīta ņēmējs vairāk nekā 10 (desmit) dienas nav pilnībā samaksājis Kredītu vai aprēķināto līgumsodu.

Rakstam par Atraiskredits līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no Atraiskredits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *