Atrais līgumsods

5.1. Ja Jūs nepildāt savus pienākumus un neveicat AIZDEVUMA atmaksu AIZDEVUMA atmaksas dienā, Jūs maksājat Atrais nokavējuma procentus 1 procentu apmērā no laikā nesamaksātās AIZDEVUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas.

Atrais līgumsods

5.2. Nokavējuma procentus sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc AIZDEVUMA atmaksas termiņa un beidz rēķināt tajā dienā, kurā nesamaksātā summa tiek ieskaitīta Atrais bankas kontā vai pēc 30 dienām no maksājuma kavējuma dienas, atkarība no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

5.3. Ja Jūs AIZDEVUMA atmaksas termiņā neatmaksājat AIZDEVUMA atmaksājamo summu vai tā daļu ilgāk nekā trīsdesmit kalendārās dienas no AIZDEVUMA atmaksas dienas, Jūs papildus maksājat Atrais vienreizēju līgumsodu 30,00 LVL (trīsdesmit Latvijas latu) apmērā.

5.5. ŠĪ līguma p. 5.1. un p.5.3. minētā nokavējumu procentu un līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no pienākuma izpildīt AIZDEVUMA līgumā minētās saistības.

5.6. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Jūs laikā neatmaksājat AIZDEVUMA atmaksājamo summu un citus parādus saskaņā ar šo līgumu, Atrais ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu trešajai personai (-ām), t. i., parādu atgūšanas uzņēmumiem un šādas personas datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Papildu izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu, tiek segti uz Jūsu rēķina.

Rakstam par Atrais līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no Atrais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *